#

Short RKT: bearish failed range expansion at key level